โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ประวัติ

วันที่ 21 ม.ค. 2562

          โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2486  โดยใช้อาคารเรียนเดิมของโรงเรียนชลกันยานุกูล (โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชลบุรีเดิม) ด้วยเงินทุนของจอมพล ป.พิบูลสงคราม  อดีตนายกรัฐมนตรี

               เมื่อเริ่มเปิดโรงเรียน  งานอนุบาลเป็นงานฝากให้รวมอยู่กับโรงเรียนชลกันยานุกูล  มีครูใหญ่บริหารงานคนเดียวกัน  คือ  นางสาวอุ่นจิตต์ ติรัตนะ  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ นักเรียน  30  คน  ครูอนุบาล  2  คน  เมื่อนักเรียนรุ่นแรกเรียนจบชั้นอนุบาลปีที่ แล้ว   นักเรียนมีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ เนื่องจากในขณะนั้นมีระเบียบการรับเด็ก   เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ อายุ 3  ปี  6  เดือน   เมื่อเรียนจบชั้นอนุบาลปีที่ 2  เด็กจะมีอายุเพียง  5 ปี  6  เดือน ผู้ปกครองนักเรียน ส่วนมากได้ร้องขอให้เปิดชั้นประถมศึกษาขึ้นในโรงเรียนอนุบาล  เพื่อเด็กจะได้เรียนชั้นประถมศึกษาต่อไป     กรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้เปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ รับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ เลื่อนขึ้นไปเรียนตามลำดับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

               ปี  พ.ศ.2495  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว 1 หลัง 5 ห้องเรียน   สมทบกับเงินบริจาคของผู้ปกครองและประชาชน  รวมเงินค่าก่อสร้าง 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

               ปี  พ.ศ.2497 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ได้แยกเป็นเอกเทศไม่ต้องรวมอยู่กับโรงเรียนชลกันยานุกูล  เนื่องจากแยกสังกัดและกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวรำไพ พิทักษ์ไพรวัน ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการโรงเรียน  ตามลำดับ 

              ปี  พ.ศ. 2505 โรงเรียนชลกันยานุกูล  ย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่และได้โอนอาคารเรียนเดิมให้โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  ต่อมาได้ใช้เป็นสถานที่เรียนสำหรับชั้นประถมศึกษา  ส่วนนักเรียนอนุบาลเรียนอยู่ที่เดิมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  จึงแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือ  ฝ่ายอนุบาล  และฝ่ายประถมศึกษา  

              ปี  พ.ศ. 2514  โรงเรียนได้รับงบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)   เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  2  ชั้น  8  ห้องเรียน

              ปี  พ.ศ. 2519  โรงเรียนได้รับงบประมาณ 2,736,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ตึก 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

              ปี  พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้โอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา  มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

              ปี  พ.ศ. 2528 นางสาวรำไพ   พิทักษ์ไพรวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี เกษียณอายุราชการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวชมพู  โปษกะบุตร  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี   (จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2534)

              ปี  พ.ศ. 2530  โรงเรียนได้รับโอนที่ดินราชพัสดุ  ทะเบียนเลขที่ 325   ซึ่งเป็นที่ดินของกรมการปกครอง  เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ รัชกาลที่ 9   งบประมาณ   ค่าก่อสร้าง  6,598,000  บาท  (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

              ปี  พ.ศ. 2532โรงเรียนได้รับงบประมาณ จาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ  12,687,000 บาท (สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาลแบบพิเศษ  ตึก  2  ชั้น  1  หลัง  22  ห้องเรียนพร้อมห้องประชุมอเนกประสงค์ ใช้เงิน โครงการอาหารกล