ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้า
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่าย การมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน  ปีการศึกษา 2558-2559  ครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาคุณลักษณะ     ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายองค์กรในชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ลิลา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ฉรัต ไทยอุทิศ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ดร.ศิริลักษณ์  เส็งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญญราศี วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางดอน วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  นายวิวัฒน์ไชย  ศรีวิพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ที่ได้ให้คำแนะนำ    แนวทางการดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือทุกท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
ขอขอบคุณเพื่อนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายองค์กรในชุมชน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จนทำให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี
 
 
 
                                                                                       ประทีป  ศรีรักษา
                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
 
 
 
  
 
ชื่อเรื่องวิจัย  :   การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม
                         โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558-2559
ชื่อผู้วิจัย     :   นายประทีป  ศรีรักษา
ปีการศึกษา  :   2558-2559
 
บทคัดย่อ
 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี   ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2558-2559  2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน  หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559  3) เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรฐานที่ 2)  
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558-2559  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายองค์กรในชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน  หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน ปีการศึกษา 2558  จำนวน  815  คน และปีการศึกษา 2559 จำนวน 802 คน ครู
ปีการศึกษา 2558 จำนวน 73 คน  และปีการศึกษา 2559 จำนวน 76 คน ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 จำนวน 815 คน และปีการศึกษา 2559 จำนวน  802 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559  จำนวน 13 คน และเครือข่ายองค์กรในชุมชน ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งสิ้น 4 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.98-0.99 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows V.18
 
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนที่เกิดจากการใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง-มาก  ปีการศึกษา 2559 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่ม             ที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนที่เกิดจากการใช้ เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครองปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง-มาก ปีการศึกษา 2559 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน
3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับดี – ดีมาก สอดคล้องตามสมมติฐาน
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน  และเครือข่ายองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน                   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง-มาก  ปีการศึกษา 2559 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ
           1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้
      1.1  สถานศึกษาควรชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงความสำคัญของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีและควรใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อีกทั้งใช้การวิจัยเป็นฐาน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี
      1.2  หลังการพัฒนาโรงเรียนควรมีการตรวจสอบพฤติกรรม/คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อดูแนวโน้มความยั่งยืนหรือความคงทนถาวร        ของความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
           2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
      2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
      2.2 ควรศึกษารูปแบบหรือกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น
 

โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,13:02   อ่าน 628 ครั้ง