ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลักสูตร 2 ภาษา ( English Program) ปีการศึกษา 2566
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
หลักสูตร 2 ภาษา ( English Program) ปีการศึกษา 2566
ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวและรับเอกสาร

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30 - 16.00 น.

มอบตัวนักเรียนและปฐมนิเทศ
ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30 น.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
MySQL server has gone awaySELECT `s_newspic`.id, `s_newspic`.news_id, `s_newspic`.file1, `s_newspic`.note, `s_newspic`.s_copy FROM `s_newspic` WHERE (`s_newspic`.news_id = '291321') Order by `s_newspic`.id ASC