วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา

ความเป็นเลิศขององค์การคือปณิธานของเรา

วิสัยทัศน์


โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  มุ่งสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ คุณภาพของครู บุคลากร และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน เพื่อการสร้างและพัฒนามาตรฐานความรู้และคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้นเทียบเคียงกับระดับนานาชาติได้

สีประจำโรงเรียน ฟ้า ขาว